Structuur Dialoog

Koepel-organisatie UMC's

Om de organisatie van Dialoog te begrijpen is het van belang om te weten hoe de ‘koepel’-organisatie van de acht UMC’s er uitziet. De UMC’s zijn verenigd in de Nederlandse Federatie van UMC’s, afgekort de NFU. De NFU wordt bestuurd door de acht voorzitters van de raden van bestuur van de UMC’s. Binnen de NFU zijn diverse groepen actief die regelmatig met elkaar overleggen. Zo worden er CAO afspraken gemaakt in het Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen (LOAZ). In het LOAZ zitten bestuurders van werknemersorganisaties (ook wel ‘centrales’ genoemd). Daarnaast zit van werkgeverszijde een NFU bestuurslid en een directeur P&O in het LOAZ, dat wordt ondersteund door medewerkers in dienst van de NFU.

LOAZ werkgroep

Dialoog wordt op het hoogste niveau bestuurd door het LOAZ, de 'LOAZ werkgroep Dialoog'. Directeuren P&O van de UMC’s hebben hier inhoudelijk en beleidsmatig een belangrijke stem. Zij zijn elk verantwoordelijk voor één van de thema's. Zo zijn de directeuren P&O  AMC, VUmc en UMC St Radboud verantwoordelijk voor het thema 'Coaching voor leidinggevenden', directeuren P&O van het LUMC en MUMC+
voor het thema 'Ontwikkeling in jaargesprek' en directeuren P&O van UMC Utrecht en AMC verantwoordelijk voor het thema  'Gezondheidsmanagement'. De directeur P&O van het UMCG is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van de pilots.
De directeuren komen regelmatig bijeen.

UMC-projectleiders

Vanuit de thema's wordt een grote hoeveelheid aan projecten uitgevoerd. Daarom is er per UMC een projectleider aangesteld. Deze groep UMC-projectleiders komt regelmatig bijeen. Het bijeenbrengen van deze groep UMC-projectleiders en de ondersteuning van het uitvoerings- en besluitvormingsproces wordt ondersteund door een landelijke projectcoördinator: Anneke Weewer. Deze landelijke projectcoördinator is fulltime aangesteld en vormt  de spil tussen uitvoering, inhoudelijke begeleiding en bestuurlijke afstemming.

Decentrale projectleiders

Totaal worden er in Dialoog bij de UMC’s 70 projecten gestart. Per UMC zijn dat er  tussen de vijf en zeventien. Om die projecten goed uit te voeren, worden per UMC op die projecten vaak decentrale projectleiders aangesteld. Ook werknemersorganisaties hebben budget om projecten uit te voeren gerelateerd aan de hierboven genoemde thema’s.

Even alles op een rijtje. In volgorde van van bestuurlijke invloed wordt Dialoog vertegenwoordigd door:

  • LOAZ werkgroep Dialoog;
  • directeuren P&O;
  • landelijke projectcoördinator en acht UMC-projectleiders;
  • decentrale projectleiders.

In bijgaande afbeelding wordt dit nog een keer verduidelijkt. Niet in de afbeelding opgenomen zijn drie studies die ook worden uitgevoerd in het kader van Dialoog. Verder is het belangrijk te vermelden dat naast de UMC’s ook de werknemersorganisaties projecten uitvoeren in het kader van de vernieuwingsagenda Dialoog.