Collectieve activiteit voor de pilots “Individueel Roosteren” in de periode 2012-2013

Thema: Roosteren

Deel

Doel

Optimalisatie inbreng en inzet medewerkers.

Doelgroep

Het betreft alle umc-medewerkers die in rooster werken of mogelijk in een rooster gaan werken.

Resultaten

Netwerk roosteren:

Betrokkenen in de UMC pilots Anders Roosteren hadden sterke behoefte aan kennisvergaring en –opbouw door uitwisseling van expertise op een informele en inspirerende wijze. De vijf bijeenkomsten konden dan ook rekenen op ruime belangstelling en aandacht. Deelnemers aan de netwerkbijeenkomsten hebben zelf de agenda onderwerpen aangedragen. De adviseur heeft de bijeenkomsten gefaciliteerd door kennis te leveren die aansloot op de behoefte van de deelnemers. Ook onderlinge kennisuitwisseling kwam veelvuldig aan bod. Input vanuit de netwerkbijeenkomsten is mede gebruikt voor het opstellen van een eindrapportage (zie ook ondersteuning). Het verspreidingsgebied van de lessons learned is mede door het rapport verder vergroot. De laatste netwerkbijeenkomst is, op verzoek van de deelnemers, afgesloten met een workshop verandermanagement.

Ondersteuning bij de veranderkundige implementatie van roosteren:

Voorafgaand aan de activiteiten heeft een intakegesprek plaatsgevonden met het management, een vertegenwoordiging van medewerkers en de adviseur. In het intakegesprek zijn de verwachtingen en plannen van de pilotafdeling geïnventariseerd en gespecificeerd. In alle activiteiten is gewerkt vanuit één centrale doelstelling, te weten; Modernisering van arbeidsverhoudingen door het geven van meer zeggenschap aan medewerkers over hun werktijden en dienstroosters en verbetering van arbeidstijdenmanagement door Anders Roosteren. Het type activiteiten loopt uiteen van diagnose (o.a. enquête of focusgroepen) via advies (o.a. over type zelfroosteren of gezonde werktijden) tot implementatie (voorlichten en begeleiden van medewerkers, uitvoeren van evaluaties). Alle activiteiten zijn door de adviseurs in samenwerking met medewerkers, personeelsplanners en lijnmanagers uitgevoerd. De activiteiten zijn ondersteunend geweest aan de decentrale pilots.